Influencer Marketing ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ในโลกยุคดิจิตัล และแน่นอนว่า ในปัจจุบัน คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินคำนี้ หลาย ๆ แบรนด์กำลังศึกษาและพยายามปรับแผนการตลาดของตัวเองให้สอดคล้อง เข้ากับกลยุทธ์ประเภทนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่า มันตอบสนองต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย หรือ Leads ...

Read More